vị trí hiện tại của bạn là:MAID CAFE > toàn diện

乐动体育转会专家

MAID CAFE2023-04-01 15:25:08【toàn diện】0mọi người đang xem

Giới thiệuQuytắcbóibàiTarot:1.Nhắmmắt,giữtrạngtháitĩnhtrong30giây.2.Tựhỏithầmbảnthân:"Tôiđangmuốnxemvềđiềugình 乐动体育转会专家

Quy tắc bói bài Tarot:

óibàiTarottuầntừngà

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

óibàiTarottuầntừngà

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

óibàiTarottuầntừngà

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án

óibàiTarottuầntừngà

Tuyệt!(6985)